ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящата Политика за поверителност на личните данни, наричана по-долу за краткост Политика за личните данни, е предназначена за регулиране на отношенията при обработката на лични данни между РЕНМАРКЕТ ЕООД, наричано по-долу за краткост Доставчик, собственик на електронния магазин: https://renmarketbg.com, наричана по-долу за краткост „Електронен магазин“, и всеки един от ползвателите, наричани по-долу за краткост Ползвател/и, на Електронния магазин, във връзка с използването от Ползвателя на Електронния магазин.

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация относно Доставчика:
1. Наименование: РЕНМАРКЕТ ЕООД, ЕИК 115665067
2. Седалище и адрес на управление: с. Костиево 4205, Стопански двор М.65, № 57.
3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Пловдив, ул. Александър I, № 39.
4. Данни за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. Александър I, № 39, телефон: +359 889 775 650 (посоченият телефон не е безплатен и обажданията се таксуват съгласно тарифата на клиента), електронна поща: verkapetrova@yahoo.com.
5. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България.
6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 115665067

III. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 3. (1) Доставчикът, чрез Електронния магазин, събира, съхранява и обработва лични данни на Ползвателите само във връзка със своята дейност, съобразено с изискванията на приложимото право и със Закона за защита на личните данни на Република България.
(2) Личните данни на Ползвателя могат да бъдат иползвани за удостоверяване и извършване на комуникация при направени запитвания или генерирани кандидатури за работа, предоставяне на рекламно съдържание адаптирано спрямо интересите на Ползвателя, изпращане на Бюлетин в случай, че Ползвателя е предоставил съгласието си за получаване на такъв, статистически информация за ползване на Електронния магазин, защита на информационната сигурност на Електронния магазин, счетоводни цели във връзка с ползване услугите на Доставчика, обезпечаване предоставянето на услугите на Доставчика.
(3) Доставчикът не ползва и не обработва лични данни на Ползвателя, които дават информация за расов или етнически произход, които са свързани със здравето, сексуалния живот, човешкия геном на Ползвателя, които са свързани с политически, религиозни, философски убеждения или участия.
(4) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно действащото законодателство в Република България, включително Закона за защита на личните данни.

Чл. 4. Електронният магазин използва бисквитки (cookies), като вида, целите и условията за използването им са посочени в Политиката за бисквитки, достъпна на https://renmarketbg.com/политика-за-бисквитките/, с която чрез използването на Електронния магазин Ползвателят се съгласява.
Чл. 5. С използването на Електронния магазин Ползвателят се съгласява изрично, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно настоящите Общи условия достъпни на: https://renmarketbg.com/общи-условия/.
Чл. 6. Доставчикът не разкрива, не продава, не обменя, не предоставя на трети страни, или по какъвто и да било друг начин информацията, която Електронния магазин събира през посещенията на Ползвателя, освен когато това се изисква съгласно приложимото законодателство и/или от надлежен орган, упълномощен по закон, но винаги при спазване на действащото законодателство в Република България.

Чл. 7. Ползвателят може да поиска от Доставчика да коригира, изтрие, ограничи ползването на личните му данни, чрез изпращане на електронно съобщение към Доставчика, с ясно изразено желание, към имейл адрес: verkapetrova@yahoo.com или чрез искане за отказ в писмена форма, изпратено до Доставчика по пощата на адрес гр. Пловдив 4000, ул. Александър I, № 39.